Arabisk och somalisk version av Rätt lätt 1

Rätt lätt 1 - Om barnets rättigheter på somaliska

Denna bok finns nu på arabiska/ svenska samt somaliska/ svenska. Den vänder sig till de yngsta barnen upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språk-kunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.
Varje rättighet avslutas med en öppen… »

Ny handbok för förskolan och skolan

Handbok för förskola och skola

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till… »

Ny bok för låg- och mellanstadiet!

Framsida Rätt Lätt 2

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.
Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 –… »


Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

rätt lätt bok

Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.
Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund… »

Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Bild till roleup

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.
Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.
Barnkonventionen… »

Ny medarbetare: Valentina Hajra

20171206_144900

Rättighetsfokus har fått förstärkning i form av Valentina Hajra. Hon kommer främst att bidra med kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Valentina Hajra har en bred erfarenhet av frågor som rör våld i nära relationer, barn som lever med våld samt… »

Utbildning om barnkonventionen

Planta

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om barnkonventionen och barnets rättigheter i praktisk implementering inom er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för barnets rättigheter generellt, samt det verksamhetsspecifika ansvaret utifrån barnkonventionen.
Vår kompetensutveckling bidrar även till en ökad förståelse för hur jag som förtroendevald, chef eller anställd ska förhålla mig till de grundläggande… »

Utbildning om mänskliga rättigheter

FN

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om mänskliga rättigheter och hur de förhåller sig till er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för mänskliga rättigheter generellt, samt fokuserar på de rättigheter som ni önskar öka er kompetens kring.
Det kan t.ex. handla allmän om mänskliga rättigheter, agenda 2030 och mänskliga rättigheter, rättigheter för personer… »

Utbildning om våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck

mote

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån er verksamhet och era behov oavsett om ni önskar en fördjupad utbildning inom ett visst område (våld i nära relationer, barn som far illa eller hedersrelaterat våld och förtryck) eller en kombination av dessa olika områden. Vi genomför både halvdags- och heldagsutbildningar.
Våld i nära relationer (i… »

Människorättsansvaret i offentliga verksamheter

FN

Det är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners, landstings och regioners människorättsansvar.
Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner, landsting… »

Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Barnrättshanden

Barnkonventionen i praktisk tillämpning kopiera

Här hittar du en kort översikt om barnkonventionen utifrån barnrättshanden. Det är de sex grundläggande barnrättsprinciperna som du ska förverkliga i ditt arbete med och för barn.
Barnkonventionen i praktisk… »

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

barnrättsbaserat beslutsunderlag

Här hittar du ett förslag på hur man kan använda ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i er verksamhet. Beslutsunderlaget lyfter följande barnrättsaspekter:

rätt till icke-diskriminering
rätt till information
rätt till goda levnadsvillkor och utveckling av sin fulla potential
barnets bästa
rätt till delaktighet
rätt till skydd mot våld och övergrepp

Använd den som den är eller inspireras av den i… »