Ny bok för låg- och mellanstadiet!

Framsida Rätt Lätt 2

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.
Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 –… »

Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

rätt lätt bok

Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.
Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund på ett naturligt och vardagsnära… »

Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Bild till roleup

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.
Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en… »


Människorättsansvaret i offentliga verksamheter

FN

Det är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners, landstings och regioners människorättsansvar.
Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner, landsting… »

Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Barnrättshanden

Barnkonventionen i praktisk tillämpning kopiera

Här hittar du en kort översikt om barnkonventionen utifrån barnrättshanden. Det är de sex grundläggande barnrättsprinciperna som du ska förverkliga i ditt arbete med och för barn.
Barnkonventionen i praktisk… »

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

barnrättsbaserat beslutsunderlag

Här hittar du ett förslag på hur man kan använda ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i er verksamhet. Beslutsunderlaget lyfter följande barnrättsaspekter:

rätt till icke-diskriminering
rätt till information
rätt till goda levnadsvillkor och utveckling av sin fulla potential
barnets bästa
rätt till delaktighet
rätt till skydd mot våld och övergrepp

Använd den som den är eller inspireras av den i… »

Barnets rättigheter i Patientlagen

En ny patientlag

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen i kraft. Därmed specificeras barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården för första gången i lag.
Rättighetsfokus har gjort en analys av Patientlagen utifrån barnkonventionen.
Du kan läsa om barnets rättigheter i Patientlagen här:
Barnets rättigheter i patientlagen från och med 1 januari… »

Barnkonventionen och kulturen

manniskor5

Här finner du information om hur kommunens ansvar för kultur- och fritidsverksamheten, inklusive biblioteken, förhåller sig till barnkonventionen. Dokumentet går igenom hur artikel 13 om yttrande- och informationsfriheten, artikel 17 om rätten till information och massmedias roll samt artikel 31 om rätten till vila, lek, fritid och kultur förhåller sig… »

Barnkonventionen i skollagen

skola5

I dokumentet som är länkat nedan ges några exempel på hur olika delar av barnkonventionen reflekteras i den nya skollagen (2010:800). De artiklar som lyfts fram är:
- Rätt till utbildning (artikel 28)
- Skoldisciplin (artikel 28)
- Rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
- Icke-diskriminering och rätt till likvärdiga villkor (artikel… »

Ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen

FN

Den 19 december 2011 antog FN ett tilläggsprotokoll till Konventionen om barnets rättigheter som ger barn och unga en möjlighet att överklaga om deras rättigheter inte respekteras. Det är ett viktigt steg för att se till att barnets rättigheter respekteras och garanteras.
Det nya traktatet ger barn, eller deras representanter, möjlighet att föra… »

Ensamkommande flyktingbarn och deras gode män

Landa tryggt

Rädda Barnens nya rapport “Oklart uppdrag”, författad av Susann Swärd (Rättighetsfokus) visar att systemet med gode män för ensamkommande flyktingbarn har stora brister. Inte nog med att barnen tvingats vänta upp till 3 månader för att få en god man utsedd, rapporten pekar också på stora oklarheter i vad uppdraget som god man kräver.
»

Våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter

mote

Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Begreppet ”due diligence” innebär att staterna har ansvar och skyldighet att vidta alla erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, oavsett vem förövaren är. Dessutom ska staten tillhandahålla stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor… »