Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Bild till roleupNär Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.

Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.

Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok som bidrar till ökad barnrättskompetens inom socialtjänsten.

Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänsten? Lite förenklat handlar det om att i alla beslut som berör barn ha gjort en prövning av barnets bästa (artikel 3) samt att behandla alla barn med respekt och ge dem likvärdig tillgång till socialtjänstens stöd, utan någon form av diskriminering (artikel 2). Det handlar även om att lyssna till barn och låta dom komma till tals i frågor som berör dem (artikel 12), vilket ställer krav på att anpassa samtalet efter barnets ålder och mognad samt individuella förutsättningar och behov. När information ges till barn måste man även försäkra sig om att barnet har förstått och kunnat ta till sig informationen. Dessutom ska hänsyn tas till barnets rätt till bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och barnets hela livssituation (artikel 6). Dessa grundprinciper i barnkonventionen måste uppfyllas för att socialtjänsten ska vara barnrättsbaserad och de presenteras ingående i handboken.

Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret för det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar Barnkonventionen i praktisk tillämpning därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen samt UNICEF:s syn på hur barnkonventionen ska implementeras.

Handboken ger en lättillgänglig och strukturerad översikt av de specifika rättigheter som relaterar till socialtjänstens uppdrag och ansvarsområden:

· rätten till social trygghet och goda levnadsvillkor
· rättigheter som rör familje- och omvårdnadssituationen
· rättigheter för barn som far illa, samt
· rättigheter för barn på flykt och asylsökande barn

Barnkonventionen i praktisk tillämpning bidrar till en ökad förståelse för barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter. Diskussionsfrågor och diskussionsfall bjuder in till fördjupad reflektion över barnet som rättighetsbärare inom socialtjänsten. För att säkerställa att beskrivningen av barnets rättigheter upplevs relevanta för socialtjänstens uppdrag har en referensgrupp bestående av både barnrättsexperter och personal med olika befattningar inom socialtjänsten bidragit med värdefull feedback och insyn i socialtjänstens arbete.

Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag i samhället, inte minst för de barn vars rättigheter kränks eller förvägras. Alla barn som behöver stöd och insatser från socialtjänsten ska kunna lita på att deras rättigheter respekteras och säkerställs på ett rättssäkert sätt. Barn måste därför ses som rättighetsbärare inom socialtjänsten. Barn har rättigheter – mänskliga rättigheter. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och Barnkonventionen i praktisk tillämpning bidrar till en ökad förståelse för hur socialtjänsten kan förverkliga barnets rättigheter i sitt dagliga arbete.

Beställ boken här: Barnkonventionen i praktisk tillämpning