Utbildning om våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck

moteVi skräddarsyr utbildningen utifrån er verksamhet och era behov oavsett om ni önskar en fördjupad utbildning inom ett visst område (våld i nära relationer, barn som far illa eller hedersrelaterat våld och förtryck) eller en kombination av dessa olika områden. Vi genomför både halvdags- och heldagsutbildningar.

Våld i nära relationer (i alla dess former) är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Olika aktörer i samhället behöver en solid grund som bygger på kunskap om våld i nära relationer, barn som far illa, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som lever med våld. Detta är viktigt för att kunna upptäcka våldsutsatthet, känna trygghet i att agera när våldsutsatthet upptäcks samt för att ge våldsutsatta ett bra bemötande. Kunskapen är också viktigt för det förebyggande arbetet och för att förändra attityder.

I takt med att den svenska lagstiftningen har skärpts har också intresset för och behov av utbildning om våldsutsatthet i alla dess former ökat märkbart. Det finns ett stort behov av både teoretisk och praktisk kunskap inom området relaterat till verksamhetens ansvar och utifrån den skärpta lagstiftningen.

Rättighetsfokus skräddarsyr utbildningar utifrån era behov, där ni kan välja att djupdyka inom ett område eller kombinera ihop de olika delarna utifrån er verksamhets behov. Föreläsningarna varvas med diskussioner.

Våld i nära relationer
Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Målsättningen är även att förbättra bemötandet och öka möjligheterna att upptäcka våldsutsattheten samt att förändra attityder när det gäller våld i nära relationer. Basutbildningen består av följande:

• Vad är våld
• Utsatt för våld – mekanismerna bakom
• Normaliseringsprocessen
• Våga fråga om våld
• Barn som lever med våld
• Att arbeta med problematiken

Barn som far illa
Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal i att upptäcka barn som far illa eller riskerar fara illa, samt hur man agerar. Utbildningen ger kunskap om att upptäcka signaler på barnmisshandel, med fokus på fysisk misshandel, sexuella övergrepp och försummelse, samt hur man anmäler och agerar enligt svensk lagstiftning.

• På vilka sätt kan barn fara illa
• Kännetecken på att barn far illa
• Effekter av våldsutsatthet
• Anmälningsplikten
• Att arbeta förebyggande och upptäckande

Hedersrelaterat våld och förtryck
Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal kring hur det går att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Utbildningen går igenom vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur det går att arbeta förebyggande samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet. Basutbildningen består av följande:

• Vad är hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)
• Hur tar sig våldet uttryck
• Mekanismerna bakom HRV
• Minderåriga och normerna
• Att praktiskt arbeta med problematiken

För mer information kontakta Valentina Hajra på valentina.hajra@rattighetsfokus.se.