Barnets rättigheter

Arabisk och somalisk version av Rätt lätt 1

By Susann Swärd
Rätt lätt 1 - Om barnets rättigheter på somaliska

Denna bok finns nu på arabiska/ svenska samt somaliska/ svenska. Den vänder sig till de yngsta barnen upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språk-kunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.
Varje rättighet avslutas med en öppen… »

Ny handbok för förskolan och skolan

By Susann Swärd
Handbok för förskola och skola

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till… »

Ny bok för låg- och mellanstadiet!

By Susann Swärd
Framsida Rätt Lätt 2

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.
Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 –… »

Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

By Susann Swärd
rätt lätt bok

Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.
Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund på ett naturligt och vardagsnära… »

Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

By Susann Swärd
Bild till roleup

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.
Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en… »

Utbildning om barnkonventionen

By Susann Swärd
Planta

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om barnkonventionen och barnets rättigheter i praktisk implementering inom er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för barnets rättigheter generellt, samt det verksamhetsspecifika ansvaret utifrån barnkonventionen.
Vår kompetensutveckling bidrar även till en ökad förståelse för hur jag som förtroendevald, chef eller anställd ska förhålla mig till de grundläggande barnrättsprinciperna vid beslut, verksamhetsplanering, verksamhetsförändring… »

Barnets rättigheter i Patientlagen

By Susann Swärd
En ny patientlag

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen i kraft. Därmed specificeras barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården för första gången i lag.
Rättighetsfokus har gjort en analys av Patientlagen utifrån barnkonventionen.
Du kan läsa om barnets rättigheter i Patientlagen här:
Barnets rättigheter i patientlagen från och med 1 januari… »

Barnkonventionen och kulturen

By Susann Swärd
manniskor5

Här finner du information om hur kommunens ansvar för kultur- och fritidsverksamheten, inklusive biblioteken, förhåller sig till barnkonventionen. Dokumentet går igenom hur artikel 13 om yttrande- och informationsfriheten, artikel 17 om rätten till information och massmedias roll samt artikel 31 om rätten till vila, lek, fritid och kultur förhåller sig till varandra och andra artiklar… »

Barnkonventionen i skollagen

By Susann Swärd
skola5

I dokumentet som är länkat nedan ges några exempel på hur olika delar av barnkonventionen reflekteras i den nya skollagen (2010:800). De artiklar som lyfts fram är:
- Rätt till utbildning (artikel 28)
- Skoldisciplin (artikel 28)
- Rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
- Icke-diskriminering och rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
- Barnets bästa (artikel 3)
-… »

Ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen

By Susann Swärd
FN

Den 19 december 2011 antog FN ett tilläggsprotokoll till Konventionen om barnets rättigheter som ger barn och unga en möjlighet att överklaga om deras rättigheter inte respekteras. Det är ett viktigt steg för att se till att barnets rättigheter respekteras och garanteras.
Det nya traktatet ger barn, eller deras representanter, möjlighet att föra klagomål till FN:s barnrättskommitté om… »